Biogorivo iz mora

Biogorivo iz mora

 

Morska trava može predstavljati vrijednu sirovinu za dobijanje biogoriva - posebno ukoliko se eksploatiše tokom ljeta

 

Morska trava ( Laminaria digitata )

Morska trava ( Laminaria digitata ) predstavlja potencijalnu alternativu za resurse za biogorivo uzgajane na kopnu. Varijacije u hemijskom sastavu morske trave zavise od godišnjeg doba tako da žetva u julu kada je najveći nivo koncetracije ugljikohidrata u morskoj trave osigurat će dovoljan nivo oslobađanja šećera pri proizvodnji biogoriva.

"Tokom fermentacijskog procesa zalihe ugljikohidrata i šećera se pretvaraju u etanol te iz tog razloga u svom sastavu sirovina ih treba imati što više" objašnjava Dr. Jessica Adams, voditelj istraživačkog projekta na Aberystwyth Univerzitetu.

Uzimajući uzorke na mjesečnoj bazi sa obala Welsa, istraživački tim je utvrdio da je zbog hemijskog sastava morske trave najpogodniji mjesec juli za žetvu. Detaljni rezultati istraživanja će biti prezentovani na Society for Experimental Biology Annual Conference u Glasgowu 4. jula.

Iz morske trave se biogorivo može dobiti na nekoliko načina, fermentacijom ili aneorobnom razgradnjom koja kao proizvod daje etanol i metan te piroliza. Istraživanja biogoriva su većinom bila usmjerena na uzgajanje kopnenih biljaka.  Međutim, ako se pogleda ukupni procenat svjetske biomase koja otpada na more, imamo zaključak da morska trava ima mogućnost prozivodnje veće količine biomase po kvadratnom kilometru nego bilo koja kopnena biljka prilagođena brzoj produkciji poput šećerne trske.

"Morska trava može biti enormno korisna za proizvodnju biogoriva u budućnosti" istiće Dr. Adams. "Za razliku od alternativnih izvora energije poput vjetra ili sunca, biogorivo osigurava jednu veoma važnu osobinu : skladištenje".

 

Reference: Society for Experimental Biology