Lov na neviđeno

Lov na neviđeno

Istraživanje subatomskih čestica poput protona i neutrona i njihovog sastava je stvorio pretpostavku o tzv "neviđenim česticama".

Na svom osnovnom nivou, materija se sastoji od čestica koje se nazivaju kvarkovi te su fizičari koji se bave ovom oblašću definisali nekoliko tipova kvarkova:  izvorno: "up", "down", "charm", "strange", "top" i "bottom". Protoni i neutroni koji se nalaze u jezgri atoma pripadaju grupi čestica koji se nazivaju barioni i sastavljeni su od 3 kvarka. Dva bariona čine dibarion ali je do danas pronađen samo jedan: spoj protona i neutrona koji imaju tri "up" i tri "down" kvarka.

Model koji daje informaciju o određenim karakteristikama dibariona je od ogromne važnosti zbog daljeg istraživanja u ovoj oblasti i otkrivanja novih dibariona. U tom smjeru se odvija istraživanje Tetsuo Hatsuda-e sa  RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science u Wako-u. Kroz simulaciju koju su razvili došli su do veoma dobrog kandidata za kategoriju dibariona : H dibariona sastavljenog od 2 up, 2 down i 2 strange kvarka.

Dinamika kvarkova je opisana kompleksnom i zamršenom teorijom, tzv kvantna hromodinamika. Također, simulacija postaje daleko kompleksnija što je više čestica uključeno. Sa ciljem pojednostavljena ali ne narušavanja validnosti rezultata Hatsuda i saradnici su pojednostavili simulaciju smatrajući prostor i vrijeme kao mrežu diskretnih vrijednosti. Također, pojednostavljenje je išlo u tom smjeru da su smatrali da su svi tipovi kvarkova jednake mase. "Ako ne pronađemo stanje u kojem se spajaju kvarkovi u stanju jednakih masa, nema nade da ćemo pronaći takav slučaj i u relanom svijetu nejednakih masa kvarkova" izjavio je Hatsuda.

Jedan od rezultata simulacije jeste i to da je ukupna energija dibariona manja od zbira pojedinačnih energija kombiniranih bariona što je indikator da je H dibarion energetski stabilna čestica. "Sljedeći cilj jeste precizno odrediti energiju spajanja za slučaj nejednakih masa kvarkova što je možda i najveći izazov u ovoj oblasti trenutno. " izjavio je Hatsuda.

Reference: http://www.riken.go.jp/engn/http://www.attendconference.com/